ngọa trong Tiếng Anh là gì?

ngọa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọa

    to scoff at, mock