ngậu xị trong Tiếng Anh là gì?

ngậu xị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngậu xị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngậu xị

    (thông tục) như ngậu

    make a racket, kicp up a row; cause a sensation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngậu xị

    (thông tục) như ngậu