ngàm trong Tiếng Anh là gì?

ngàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngàm

    dovetail halving; slot, groove

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngàm

    Dovetail halving

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngàm

    dovetail halving