nai đực trong Tiếng Anh là gì?

nai đực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nai đực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nai đực

    stag