na mô trong Tiếng Anh là gì?

na mô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ na mô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • na mô

    xem nam mô

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • na mô

    cũng như nam mô Glory to (buđha)