nục trong Tiếng Anh là gì?

nục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nục

    fat, plump

    béo nục grow fat/plump

    overripe

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nục

    xem cá nục