nồm trong Tiếng Anh là gì?

nồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nồm

  south-easterly (wind), southern

  gió nồm south wind, southeast wind

  humid, moist, damp

  trời hôm nay nồm it is humid today

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nồm

  South-easterly (wind)

  Humid

  Trời hôm nay nồm: It is humid today

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nồm

  south-easterly (wind)-humid