nện búa lên đe trong Tiếng Anh là gì?

nện búa lên đe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nện búa lên đe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nện búa lên đe

    to strike the anvil with the hammer