níu áo trong Tiếng Anh là gì?

níu áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ níu áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • níu áo

    (bóng) bar (somebody) the way to progress

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • níu áo

    to put obstacles in somebody’s way, obstruct, impede somebody’s progress