trong Tiếng Anh là gì?

nê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • flimsy pretext

  lấy nê đau bụng để không đi làm to stay away from work on the flimsy pretext of a belly-ache

  bullock's heart (cây, quả); (thông tục) plenty

  tiền còn nê there is still plenty of money

  pretext, pretence; excuse

  lấy nê under the pretext (for); on/under the plea (of)

  (collq) a lot of, a great deal of

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • Flimsy pretext

  Lấy nê đau bụng để không đi làm: To stay away from work on the flimsy pretext of a belly-ache

  Bullock's heart (cây, quả).

  (thông tục) Plenty

  Tiền còn nê: There is still plenty of money

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • flimsy pretext