né mình trong Tiếng Anh là gì?

né mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ né mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • né mình

    to evade/dodge a blow