nách trong Tiếng Anh là gì?

nách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nách

  armpit

  kẹp vật gì trong nách to carry something under one's arm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nách

  * noun

  armpit

  ôm vật gì trong nách: to carry something under one's arms

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nách

  armpit