muốn ăn trong Tiếng Anh là gì?

muốn ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ muốn ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • muốn ăn

    * dtừ

    twist