menu in trong Tiếng Anh là gì?

menu in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ menu in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • menu in

    (tin học) print menu