men đến trong Tiếng Anh là gì?

men đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ men đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • men đến

    to near; to approach