múi ghi trong Tiếng Anh là gì?

múi ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ múi ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • múi ghi

    frog (railroad device)