mìn cóc trong Tiếng Anh là gì?

mìn cóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mìn cóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mìn cóc

    jump mine