luồn sâu bám trụ trong Tiếng Anh là gì?

luồn sâu bám trụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồn sâu bám trụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồn sâu bám trụ

    penetrate deeply and hold