luống gieo hạt trong Tiếng Anh là gì?

luống gieo hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luống gieo hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luống gieo hạt

    * dtừ

    seed bed