loại trung bình trong Tiếng Anh là gì?

loại trung bình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loại trung bình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loại trung bình

    * dtừ

    average