loại trừ sự cố trong Tiếng Anh là gì?

loại trừ sự cố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loại trừ sự cố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • loại trừ sự cố

    fault clearing