loại cây ăn củ trong Tiếng Anh là gì?

loại cây ăn củ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loại cây ăn củ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loại cây ăn củ

    * dtừ

    root crop