loại bình thường trong Tiếng Anh là gì?

loại bình thường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loại bình thường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loại bình thường

    * dtừ

    run