liếc mắt đưa tình trong Tiếng Anh là gì?

liếc mắt đưa tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liếc mắt đưa tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liếc mắt đưa tình

    to give the glad eye to somebody; to cast loving glances at somebody; to make sheep's eyes at somebody

    liếc mắt đưa tình với nhau to exchange loving glances