len lỏi qua được trong Tiếng Anh là gì?

len lỏi qua được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ len lỏi qua được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • len lỏi qua được

    * thngữ

    to rub along