lợp bằng tranh trong Tiếng Anh là gì?

lợp bằng tranh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợp bằng tranh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợp bằng tranh

    * ttừ

    reeded