lề thói thầy tu trong Tiếng Anh là gì?

lề thói thầy tu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lề thói thầy tu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lề thói thầy tu

    * dtừ

    monkery