lẻn nhanh vào trong Tiếng Anh là gì?

lẻn nhanh vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lẻn nhanh vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lẻn nhanh vào

    * thngữ

    to nip in