lặng lẽ trôi qua trong Tiếng Anh là gì?

lặng lẽ trôi qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lặng lẽ trôi qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lặng lẽ trôi qua

    to pass quietly