lạp thể trắng trong Tiếng Anh là gì?

lạp thể trắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạp thể trắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạp thể trắng

    * dtừ

    leucoplast