lạng ra từng mảnh trong Tiếng Anh là gì?

lạng ra từng mảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạng ra từng mảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạng ra từng mảnh

    * ngđtừ

    sliver