lượn đi lượn lại trong Tiếng Anh là gì?

lượn đi lượn lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượn đi lượn lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượn đi lượn lại

    to circle