giặc nhà trời trong Tiếng Anh là gì?

giặc nhà trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giặc nhà trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giặc nhà trời

    * dtừ

    sky raider (us plane)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giặc nhà trời

    sky raider