giòng thẳng trong Tiếng Anh là gì?

giòng thẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giòng thẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giòng thẳng

    direct laying