gồm đủ các hạng trong Tiếng Anh là gì?

gồm đủ các hạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gồm đủ các hạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gồm đủ các hạng

    * ttừ

    piebald