gảy móng tay trong Tiếng Anh là gì?

gảy móng tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gảy móng tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gảy móng tay

    (dễ như gảy móng tay)(as) easy as abc