gán tên cho trong Tiếng Anh là gì?

gán tên cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gán tên cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gán tên cho

    * dtừ

    dubbing