duyệt binh trong Tiếng Anh là gì?

duyệt binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ duyệt binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • duyệt binh

  to review the troops; to pass the troops in review

  cuộc duyệt binh review; parade

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • duyệt binh

  * verb

  to review troops

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • duyệt binh

  to review troops