diệp lục tố trong Tiếng Anh là gì?

diệp lục tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diệp lục tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diệp lục tố

    chlorophyll