diễm tuyệt trong Tiếng Anh là gì?

diễm tuyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diễm tuyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diễm tuyệt

    exceptional beauty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • diễm tuyệt

    exceptional beauty