diên trường trong Tiếng Anh là gì?

diên trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diên trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diên trường

    prolong