dâng hương trong Tiếng Anh là gì?

dâng hương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dâng hương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dâng hương

    to carry a thurible; to thurify

    người dâng hương thurifer