ừ nhỉ trong Tiếng Anh là gì?

ừ nhỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ừ nhỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ừ nhỉ

    okay, yes