ư hữ trong Tiếng Anh là gì?

ư hữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ư hữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ư hữ

    * ttừ

    indifferent, unconcerned, unmindful, answer evasively

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ư hữ

    to give a vague answer, say yes (insincerely)