đoạt giải trong Tiếng Anh là gì?

đoạt giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoạt giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoạt giải

    to carry off the prize; to win the prize/award; winning; prize; award-winning; prize-winning

    đây là các sản phẩm đoạt giải tại hội chợ lần này these are the award-winning/prize-winning/winning products at this fair

    người đoạt giải award winner; prizewinner; awardee; laureate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đoạt giải

    to win a prize