điển trong Tiếng Anh là gì?

điển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • điển

  classic reference

  một câu lấy ở điển cũ a sentence fro an old classic reference

  (thông tục) like a swell you look!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • điển

  Classic reference

  Một câu lấy ở điển cũ: A sentence fro an old classic reference.

  (thông tục) Like a swell you look!