điếu thuốc trong Tiếng Anh là gì?

điếu thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điếu thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điếu thuốc

    cancer stick; coffin nail; cigarette

    điếu thuốc có đầu lọc filter-tipped cigarette; filter cigarette

    điếu thuốc không đầu lọc untipped cigarette

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điếu thuốc

    cigarette