đao thương trong Tiếng Anh là gì?

đao thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đao thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đao thương

    (văn chương) như binh đao

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đao thương

    (văn chương) như binh đao