đai trong Tiếng Anh là gì?

đai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đai

  band; hoop

  đai trống tomtom hoop

  belt

  mũ bạc đai vàng silver hat and gold belt

  anh phải mang đai an toàn vào you must wear your seat belt

  to carry piggyback

  * đùa cợt

  xem chết

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đai

  * verb

  to bear; to embroider

  * noun

  belt

  mũ bạc đai vàng: A silver hat and a gold belt

  Band; hoop

  đai trống: a tomtom hoop

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đai

  loop, belt, rim