đẳng thời trong Tiếng Anh là gì?

đẳng thời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẳng thời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẳng thời

    (vậtlý) isochronal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đẳng thời

    isochronal